Drzewa i krzewy, a zabytki – jak z nimi postępować?

Ustawa o ochronie zabytków

18 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
ustawa o ochronie drzew zabytków

 

Jedna czy dwie ustawy?

Do tej pory kwestie te były rozliczane oddzielnie. Mieliśmy do czynienia z dwiema różnymi ustawami. Pierwsza z nich to ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, która obejmowała usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części nie wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast druga –ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wprowadzała zasady usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Wcześniejsze ustawy prawne, były głównie związane z brakiem systematyki i jednolitości. Obecna ustawa śmieciowa, połączyła oba systemy, tak, aby usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków także podlegało przepisom ustawy z 16.04.2004 o ochronie przygody. Jest to podstawowy przepis, zawiera on w sobie postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę prowadzoną wbrew przepisom

Nowa wersja ustawy o ochronie zabytków

Artykuł 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziło pewne zmiany. Jedną z nich jest wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, który jest wpisany do rejestru. Mowa tutaj również o pracach polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.