Nadzór nad pracami budowlanymi

W polskim systemie administracyjnym powołano instytucję nadzoru budowlanego, aby poprzez nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego ochronić interes publiczny.

W tym celu działają wszystkie szczeble nadzoru od Głównego Inspektora w Warszawie, poprzez Inspektorów Wojewódzkich i na powiatowych kończąc.
Innym, szczególnym rodzajem kontroli sprawowanej nad inwestycją budowlaną jest bankowy nadzór budowlany. To rodzaj zabezpieczenia, które stosują banki i inne instytucje finansowe w celu zmniejszenia ryzyka finansowego związanego z udzielonymi kredytami

Inspektorzy z budownictwie

Działanie inspektorów w interesie banków, instytucji finansowych oraz innych dużych inwestorów dotyczy z reguły inwestycji kosztownych, finansowanych w całości albo w przeważającej części z funduszy zewnętrznych. Zadaniem bankowych inspektorów jest kontrolowanie każdego etapu budowy – od dokumentacji projektowej aż do odbioru końcowego i informowanie swego zleceniodawcy o postępie i stopniu zaawansowania prac na każdym etapie.
Jeśli chodzi o nadzór prac budowlanych Kraków wyróżnia się na tle innych ośrodków jakością oferowanych usług. Każdy doświadczony bankowy inspektor nadzoru Kraków chroni szczególnie przed nierzetelnymi firmami, które stwarzają ryzyko niewywiązania się z terminów nakładanych przez instytucje udzielające kredytów.
Bankowy inspektor działając w imieniu klienta najpierw zapozna się z dokumentacją projektową i wyrazi o niej swoją opinię.

nadzór prac budowlanych kraków

Następnie sprawdzi pod względem formalnym i prawnym wszystkie dokumenty dotyczące pozwoleń, uzgodnień zawieranych przed rozpoczęciem budowy oraz oceni kosztorysy i budżet inwestora. Przedmiotem zainteresowania inspektora będą również wszystkie umowy zawierane z wykonawcami i dostawcami materiałów. W trakcie trwania inwestycji zadaniem nadzoru będzie stałe monitorowanie i ocena postępu prac a także zgodność wydatków z budżetem. Oprócz kontroli budżetu inspektor na każdym etapie budowy ocenia zgodność z obowiązującym prawem i standardami. O wszelkich odstępstwach natychmiast poinformuje zleceniodawcę.
Końcem pracy nadzoru bankowego będzie sporządzenie raportu końcowego całościowo oceniającego inwestycję.