Podpis a parafka – czy coś je różni?

Czynnością obecną praktycznie codziennie dla każdego z nas jest podpisywanie dokumentów. Jednak czy wiadomo kiedy faktycznie podpisujemy się pełnym, nazwiskiem a kiedy wystarczy tylko parafka? Czy faktycznie powinniśmy wierzyć w “podpis na ostatniej stronie, a na reszcie tylko parafka”? Czy w ogóle istnieje przepis prawny regulujący tę kwestię?

 

podpis-czy-parafka

Podpis

Co ciekawe, w przepisach nie znajdziemy oficjalnej definicji podpisu. Jednakże w uchwale z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, Sąd Najwyższy podkreślił, że podpis powinien zawierać przynajmniej nazwisko, nie ma obowiązku, żeby był on czytelny tylko służy weryfikacji charakteru pisma osoby. Dodatkowo, podpis powinien zostać wykonany własnoręcznie, aby w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, można było przeprowadzić wiarygodne badania grafologiczne. Sąd Najwyższy stwierdził, że podpis nie może mieć formy parafki, ani samych inicjałów. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r. III PZP 17/02, podpis nie spełnia swojej funkcji jeżeli jest utworzony za pomocą kalki, skanera, kserokopiarki czy faksu.

 

Parafka

Definicja parafki została zawarta w komentarzach do Kodeksu Cywilnego, która mówi, że jest to powtarzalny znak graficzny, skrót, inicjał, który może pełnić funkcję podpisu. Przez złożenie parafki np. na poszczególnych stronach dokumentów, akceptujemy zapiski na danej stronie, a całość dokumentu jest w pełni przygotowana do podpisania. Przede wszystkim parafki na każdej stronie, gwarantuje nam, że nie zostały one podmienione. Należy pamiętać, że parafka nie może zostać uznana za podpis końcowy. W sytuacji złożenia jej pod umową, nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych. Parafki stosuje się także gdy zostanie zmieniona pierwotna treść dokumentu. Przez takie oznaczenie, akceptujemy dokonaną zmianę.

 

Kiedy podpis, a kiedy parafka

Według ogólnej zasady, na każdym oświadczeniu woli musi znajdować się podpis. Złożenie samej parafki, będzie niewystarczające aby zaakceptować całą treść dokumentu. Jako wyjątek można przyjąć pieczęć imienną. Kodeks Postępowania Administracyjnego nie zakazuje jednoznacznie przyjęcia podań zwieńczonych jedynie parafką w sytuacji gdy pismo będzie mieć formę zindywidualizowaną.

 

Parafka a podpis

 

Podpisanie się za kogoś

Sytuacja, w której ktoś z bliskim prosi o “podpisanie się za niego” jest dość popularna. Jednak pociąga on za sobą negatywne konsekwencje. Kiedy zostanie wykonane “zastępcze złożenie podpisu” może spełnić nieumyślnie przesłanki przestępstwa stypizowanego, zgodnie z art. 270 ust. 1 Kodeksu Karnego.