Porzucenie psa – co za to grozi?

 

Niniejszy artykuł ma być przestrogą przed nieprzemyślanym zakupem zwierzaka, czy prezentem dla drugiej osoby. Należy pamiętać, że prawo polskie nie definiuje porzucenia psa jako “wypuszczenie go na wolność”. Ustawa o ochronie zwierząt określa dotkliwe środki karne dla osób, które podejmą się tego czynu.

porzucenie psa

Opis konsekwencji prawnych

Jak wspomniano powyżej Ustawa o ochronie zwierząt ściśle określa konsekwencje prawne w sytuacji porzucenia zwierzęcia.20

Zgodnie z art. 6 ust.1a zabrania się znęcania nad zwierzętami, przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności (…) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje (…) – art. 6 ust. 2, pkt. 11.

Porzucenie jakiegokolwiek zwierzęcia jest także w definicji działaniem okrutnym. Dlatego też Ustawa w art. 4 pkt. 8 określa “okrutne traktowanie” – rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się.

Warto podkreślić, że wyróżniamy wiele “sposobów porzucenia”. Nie należy porównywać oddania psa do schroniska (niższy stopień porzucenia) do przywiązania w lesie do drzewa, zostawiając go na nieuniknioną śmierć. Drugi przypadek jest przykładem traktowania ze szczególnym okrucieństwem – art. 4. pkt 12 – “szczególne okrucieństwo” – rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania.

porzucenie psa

Czy zawsze porzucenie psa jest przestępstwem?

Według art. 35 UOZ, każdy kto zabija, uśmierca, czy dokonuje uboju zwierzęcia nie uwzględniając odpowiednim przepisów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ta sama kara stosowana jest w przypadkach znęcania się nad zwierzęciem. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co więcej, sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Jak również ma możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wyznaczony cel związany z ochroną zwierząt. Mimo odstąpienia przez sąd postępowania karnego, zakaz posiadania zwierząt może dalej obowiązywać.