Przeniesienie pozwolenia na budowę

Czy w przypadku gdy będziesz musiał sprzedać swoją już budującą się nieruchomość, przepadną Ci prawa na budowę? Czy może jednak można dokonać przeniesienia pozwolenia na budowę i ponownie wykorzystać dokumenty?

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu przeniesienia pozwolenia na budowę, musimy zwrócić uwagę, czy jest ono aktualnie ważne. Stanowi to, że prace budowlane nie mogą zostać przerwane na czas przekraczający 3 lata lub w sytuacji nie rozpoczęcia prac – nie więcej niż 3 lata od wydania samego pozwolenia. Co więcej, zgodę musi wyrazić również dotychczasowy właściciel nieruchomości, czyli osoba, na rzecz której decyzję wydano. Osoba nabywająca nieruchomość, przyjmuję pozwolenie na budowę i w tym zobowiązuje się do spełnienia wszystkich, wcześniej ustalonych wymagań oraz warunków. Dodatkowo musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gdy wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, odpowiedni organ ma obowiązek przenieść pozwolenie na budowę na nowego właściciela nieruchomości.

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Należy pamiętać, aby wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę został złożony w tym samym organie, który wydał pierwotne pozwolenie. Zazwyczaj jest to starostwo powiatowe lub urząd wojewódzki. Zdarza się, że tę funkcję pełni okręgowy urząd górniczy lub specjalistyczny urząd górniczy. Wniosek musi zawierać takie informacje jak:

  • dane osobowe inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji wraz z adresem) lub pełnomocnika;
  • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów lub robót budowlanych wraz z adresem inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu;
  • numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • dane adresata pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę

Załączniki do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę 

Dodatkowo do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę obowiązkowo należy załączyć:

  • zgodę poprzedniego właściciela na przeniesienie pozwolenia na budowę (oryginał lub uwierzytelniona kopia);
  • oświadczenie nabywcy nieruchomości o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał);
  • oświadczenie nabywcy nieruchomości o przejęciu wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji (oryginał);
  • gdy budowa została już rozpoczęta, należy przedłożyć do wglądu oryginał dziennika budowy;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 90 zł (do wglądu, oryginał lub uwierzytelniona kopia);
  • gdy sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

Przyjmuje się, że decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę powinna zostać wydana w przeciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.