Roboty ziemne 

Każdy rodzaj pracy wymaga odpowiedniego przygotowania — nauczyciel chcący omawiać lekturę musi ją przeczytać i przygotować lekcje, chirurg przed operacją musi dokładnie przestudiować dany przypadek, kucharz z kolei przed rozpoczęciem gotowania musi zakupić potrzebne produkty. Przygotowania wymaga również rozpoczęcie budowy, zanim w danym miejscu pojawi się droga lub stanie budynek, wcześniej w odpowiedni sposób należy przygotować teren. Zespół czynności, które wchodzą w skład tego procesu przygotowawczego to tzw. roboty ziemne

Typy robót ziemnych 

Najprostszym kryterium, według którego dzielone są roboty ziemne, jest miejsce ich wykonywania. Podział ten obejmuje dwie kategorie: wykopy oraz nasypy. Do wykopów zaliczane są prace wykonywane poniżej powierzchni ziemi. Wyróżnia się trzy typy wykopów: wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz tymczasowe. Przeciwieństwem wykopów są nasypy, które obejmują wszystkie prace powyżej powierzchni ziemi. Nasypy dzielą się na kontrolowane i niekontrolowane. 

Roboty ziemne

Bezpieczeństwo

Podczas wszelkich prac budowlanych ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Każda osoba zaangażowana w roboty ziemne przed przystąpieniem do swoich obowiązków musi zostać zapoznana z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac budowlanych.  Co więcej, prace te powinny być prowadzone zgodnie z projektem, który wskazuje położenie podziemnych instalacji i urządzeń, które mogą znaleźć się na terenie przeprowadzanych działań. 

Dowiedz się więcej na stronie internetowej: https://wibra.pl/roboty-ziemne/!