Stalking- przestępstwo XXI wieku

Stalking to pojęcie stosunkowo nowe w Polskim prawie. Ustawa określająca, czym jest stalking, została wprowadzona dopiero w 2011 roku. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?

 

Co to stalking?

 

Skąd się wzięło pojęcie stalkingu

Słowo ,,stalking’’ pochodzi z języka angielskiego oznacza podchody, skradanie się. Jako zjawisko negatywne pierwszy raz został zauważony w Stanach Zjednoczonych w latach 80 XX wieku – w ten sposób opisywano obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami Hollywood. Obecnie pojęcie to dotyczy uporczywego nękania – śledzenia, wysyłania wiadomości, wręczania niechcianych prezentów.

 

Stalking w Polskim prawie

To, czym w Polskim prawie jest stalking określa przepis art 190 ustawy Kodeks Karny. Został dodany w 2011 roku- wraz z rozwojem internetu zjawisko stalkingu stało się powszechne, a nękający zyskali nowe sposoby dręczenia swoich ofiar- za pośrednictwem Facebooka, poczty elektronicznej itp. Stalking jest przestępstwem przeciwko wolności człowieka. Jego istotą jest wzbudzenie poczucia zagrożenia i naruszenie prywatności ofiary. Istnieją dwie postaci stalkingu określane przez polskie prawo – uporczywe nękanie oraz podszywanie się pod daną osobę.

 

Uporczywe nękanie – na czym polega stalking?

Nękanie to gnębienie kogoś, poprzez śledzenie, nagabywanie, ciągłe wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną, dzwonienie itp. Istotą uporczywości natomiast jest fakt, że osoba nękająca ignoruje prośby ofiary o zaprzestanie konkretnych działań. Aby można było mówić o uporczywości, niechciane zachowania muszą się powtarzać wielokrotnie – kilkukrotna próba dodzwonienia się do kogoś czy kilka wiadomości nie jest uporczywym nękaniem. Uporczywość wskazuje na charakter umyślny działania sprawcy. Oprócz uporczywości, czynnikiem, który musi się pojawić, aby sprawca mógł zostać skazany, jest wywołanie poczucia zagrożenia u ofiary, uzasadnionego okolicznościami.

 

Stalking w internecie

Kradzież tożsamości

Kodeks karny przewiduje dwie postaci kradzieży tożsamości. Pierwsza z nich to wprowadzenie w błąd otoczenia co do swojej tożsamości, druga – robienie użytku z czyjegoś użytku i danych osobowych. Wykorzystanie takie nie jest przestępstwem tylko w obrocie prawnym, ale również w życiu prywatnym. Przestępstwo z tego artykułu wymaga zamiaru bezpośredniego – celem jest wyrządzenie osobistej lub majątkowej szkody.

 

Niepokojenie – również przestępstwo

Jeśli brakuje czynnika uporczywości – nękanie trwa krótko i nie jest intensywne, taki czyn również podlega karze. Jeśli celem było dokuczenie lub wprowadzenie w błąd. Przewidywana kara to ograniczenie wolności, grzywna lub nagana.