Umowa dotycząca najmu okazjonalnego. Korzyści dla wynajmującego.

Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego  to umowa dotycząca najmu lokalu o charakterze mieszkalnym. Najem okazjonalny, dzięki stosownym zapisom w porównaniu do tradycyjnej umowy najmu wprowadza pewne ograniczenia w zakresie praw i obowiązków z niej wynikających, zarówno na właściciela jak i najmującego. Ograniczenia te mogą dotyczyć przede wszystkim takich kwestii jak: czas obowiązywania umowy oraz podmiot umowy w pewnym zakresie zmniejszając prawa przysługujące lokatorom.

Skutki wiążące się z zawarciem umowy najmu okazjonalnego lokalu o charakterze mieszkalnym?

Fakt zawarcia umowy o najmie okazjonalnym nakłada na właściciela wynajmowanego lokalu obowiązek zgłoszenia tego odpowiedniemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania wynajmującego. Niezastosowanie się do tych przepisów skutkuje po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie podpisanego przez strony dokumentu, automatycznym przekształceniem umowy najmu okazjonalnego na standardową umowę najmu. Warto podkreślić, że najmującemu przysługuje prawo do żądania przedstawienia przez właściciela wynajmowanego lokalu mieszkalnego potwierdzenia zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego.

Kwestia kaucji w umowie najmu okazjonalnego

Przepisy w zakresie ochrony praw lokatorów precyzyjnie określają kwestię dotyczącą kaucji podczas zawierania umowy o najmie okazjonalnym.  Kaucja jest świadczeniem, wpłacanym na rzecz właściciela lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym zabezpieczającym jego interesy m.in. w przypadku problemów związanych z egzekucją należności związanych z wynajmem obiektu leżących po stronie najmującego.

Najem okazjonalny

Jednakże warto pamiętać, że kaucja nie może przekraczać sumy 6-cio miesięcznego czynszu, którego wysokość powinna zostać zawarta w umowie zawartej przez obie strony. Kaucja ma charakter zwrotny, w przypadku, jeżeli stan mieszkania będzie właściwy, po potrąceniu należności przysługujących właścicielowi lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy najmu okazjonalnego.  O tych przepisach jest mowa w ust. 4. Kaucja powinna zostać wypłacona nie później niż miesiąc od dnia opróżnienia lokalu przez najmującego.